Анонс Тренер-Education №1 2016 г.

Опубликовано: 11.10.2018

Анонс   Тренер-Education   №1  2016 ж

Журналдың түйінді идеясы – «тренер - мұғалім» кәсіби қауымдастығын біріктіру.  «Тренер-Education» журналы –  оқытудағы тәжірибедегі өзгерістер мен білім беру мазмұнын жаңарту аясында кәсіпқойлардың диалогтік алаңына айналды.

П.ғ.докторы, профессор, "Өрлеу" БАҰО" АҚ Басқарма Төрағасы Г.К Ахметованың дәстүрлі үндеуі   журналдың үш жылғы жұмысының қорытындысын келтіріп, мазмұнына алға қойылатын перспективаларды көрсетті.  

Журналдың бұл номері «Өрлеу» БАҰО» АҚ Алматы қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында көптілділік тақырыбында өткен республикалық ғылыми – тәжірибелік семинардың материалдарымен қызықты.  Ол семинардың негізгі идеясы: «Көптілді оқыту білім берудің қоршаған әлемде болып жатқан үдемелі өзгерістерге бейімделгіштігін күшейтетін лингвистикалық біліктілігі жоғары дамыған, бәсекеге қабілетті жастардың қалыптасуына септігін тигізетін тұжырымдамалық тұрғыдан жаңа үлгісін құруды көздейді. Осы орайда үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) бірдей оқытуды білдіретін көптілді оқыту бағдарламасының бірегейлігін атап өту керек. Өскелең ұрпақтың үш тілді: қазақ тілін – мемлекеттік тіл, орыс тілін ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілін халықаралық тіл ретінде оқып үйренуге ұмтылыс жасауы — замана талабы, болашақ ұрпаққа қажеттіліктен туындап отыр. Бүгінгі таңда көп тілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік. Үш тілде оқыту – заман талабы десек, оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік бағдарға қабілетті, мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Көптілді болу – уақыт талабы. Тіл арқылы өсіп келе жатқан ұрпақты әмбебап, жаһандық құндылықтарға қосу, әлемдік кеңістік пен көршілес мәдениеттер өкілдерімен қарым-қатынас жасап, сөйлесе білу дағдыларын қалыптастыруға болады. Көптілділік қазіргі әлемнің басты мәселесі – адамдар арасындағы келісім мен өзара түсінушілікті шешуге көмектеседі.»

         Сіздердің көңілдеріңізді бірден «Білім беру драйвері» айдары алады, бұл айдар бастауыш білім беру мазмұнын жаңартудағы тәжірибелік бағытқа бағытталған. Ю.И.Якина, п.ғ.к Пермь мемлекеттік  гуманитарлық – педагогикалық университетінің әлеуметтік педагогика кафедрасының меңгерушісінің «Педагогические условия подготовки  родителей младших школьников к взаимодействию с одаренным ребенком» мақаласы, Қазақстанның бастауыш мектептерінде жұмыс істейтін мұғалімдердің мақалалары бар.

«Диалог» айдары қайта жаңартылды. Бұл айдарда деңгейлік бағдарламалар идеяларын білім беру үдерісіне табысты егізу туралы мұғалімдердің ойтолғаулары.

«Алтынсарин ауданы әкімдігінің білім беру бөлімінің Больше-Чураков орта мектебі» ММ  біліктілігі жоғары үшінші деңгейлі физика және информатика пәнінің мұғалімі Мамаевой Арайлым Серікбекқызының «Жаңа ғасырдың жаңаша талаптары - қоғамның қажеттілігі мен мүддесі» мақаласы да оқырманның көңілінен шығатынына сенімдіміз. 

«Тәжірибе» және «Тренерлік клуб» айдарларында тренерлер мен сертификатталған мұғалімдердің деңгейлік бағдарлама идеясын оқытуда қолданудың тәжірибесімен бөліседі.

         «Конкурсқа» айдарында "Өрлеу" БАҰО" АҚ тренерлерінің шығармашылық мақалалары, инновациялық оқытуларын көруге болады. 

         Қазақстан мен Ресей авторларының 35 материалы жарияланды: ғалымдар – 2, мұғалімдер – 11, соның ішінде НЗМ – 1, "Өрлеу" БАҰО" АҚ тренерлері – 21.

         Журналда Қазақстанның 10 аймағы ұсынылған.

Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналын насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

 

Анонс   Тренер-Education   №1  2016 г.

Ключевая  идея     журнала – сплотить профессиональное сообщество  «тренер - учитель». «Тренер-Education»  стал  демократичной  площадкой для диалога  профессионалов  о практических  изменениях в преподавании и обучении в рамках обновления содержания образования.

         Традиционное новогоднее обращение Ахметовой Г.К., доктора п.н., профессора, Председателя Правления  АО «НЦПК «Өрлеу», подводит некоторые итоги деятельности журнала за три года  и определяет перспективы его дальнейшего содержания.

         Данный номер журнала интересен новостным материалом  о республиканском научно- практическом семинаре  по полиязычию, проведённом филиалом АО «НЦПК  «Өрлеу» ИПК ПР по г. Алматы», главная идея которого заключена  в следующем: «Владение казахским, русским и иностранным языками становится в современном обществе неотъемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности человека. Все это в целом вызывает потребность в большом количестве граждан, практически и профессионально владеющих несколькими языками и получающих в связи с этим реальные шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и в профессиональном отношении положение. Мы уверены, что разумное, грамотное и правильное внедрение трехъязычия даст возможность выпускникам школ быть коммуникативно-адаптированными в любой среде».

Ваше внимание, несомненно,  привлечёт  новая   рубрика «Образовательный драйвер», посвящённая  практическим направлениям  обновления содержания начального  образования, статья « Педагогические условия подготовки  родителей младших школьников к взаимодействию с одаренным ребенком» Якиной  Ю.И.,к.п.н., заведующей кафедрой  социальной педагогики Пермского государственного  гуманитарно-педагогического университета, и статьи  учителей- практиков, работающих в начальной школе республики Казахстан.

         Возобновлена  рубрика  «Диалог» - размышления педагогов   о позитивных  результатах  внедрения в учебный процесс  уровневых  программ.   Особый  интерес вызовет статья  Мамаевой Арайлым Серікбекқызы ,біліктілігі жоғары үшінші деңгейлі физика және информатика пәнінің мұғалімі , «Алтынсарин ауданы әкімдігінің білім беру бөлімінің Больше-Чураков орта мектебі» ММ   «Жаңа ғасырдың жаңаша талаптары - қоғамның қажеттілігі мен мүддесі».

         Традиционные  рубрики  «Опыт» и «Тренерский клуб» представляют практический  опыт  сертифицированных учителей и тренеров по использованию в преподавании идей уровневых курсов.

         В рубрике «На конкурс» в целях роста профессионального мастерства тренеров, творческого совершенствования их практики  представлены статьи прикладного характера тренеров АО «НЦПК  «Өрлеу»   об их  инновационном  опыте  преподавания на уровневых курсах.

         Опубликовано  35 материалов    авторов  из  Казахстана, России: учёных – 2, учителей -11, в том числе АОО «НИШ» -1, тренеров   АО «НЦПК  «Өрлеу»  -21.

Казахстан  в журнале представлен  10-ю  регионами.

Для  оформления  журнала   использовались  аутентичные  фотографии, присланные авторами и сделанные во время проведения  мероприятий.

Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация журнала   «Тренер-Education»     как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Приобретая очередной номер журнала, вы получаете новые знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере!

Мы ждем материал для опубликования не только от учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие языки журнала -  казахский, русский, английский.

 

rss